What is the nexus?

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ညီလာခံတွင် စတင်မှီငြမ်းခဲ့သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု-ငြိမ်းချမ်းရေး ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် “သုံးခုချိတ်ဆက်မှု” သည် ကဏ္ဍအလိုက် ကွဲပြားမှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန် အကူအညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်လာပြီး ထိခိုက်လွယ်သော ရပ်ရွာလူထုများအတွက် အကူအညီပေးရန် ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံမှ ပိုမို၍ ခြုံငုံသုံးသပ်မှုရှိသော နည်းလမ်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာသည်။

ကြာညောင်းနေပြီဖြစ်သော ပဋိပက္ခအခြေအနေများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လက်ငင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ထက် ကျော်လွန်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ အကျပ်အတည်းများ ဖြစ်ရသည့် ဇာစ်မြစ်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အပေါ် အလေးပေးသည့် ပိုမို၍ ကာလကြာရှည်ပြီး ပိုမိုပေါင်းစည်းသည့် ကြားဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်ကြောင်းကို Nexus ၏ ချဉ်းကပ်နည်းများက ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။

What is The NRM

Nexus Response Mechanism သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍများအကြား ကွဲပြားမှုများကို ပေါင်းကူးချိတ်ဆက်ပေးသည့် အထောက်အထား အခြေပြုသော၊ ရပ်ရွာလူထုဗဟိုပြုသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ထိခိုက်လွယ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှုကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခဒဏ်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံရသော ရပ်ရွာလူထုများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ကာလရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အထောက်အကူပြုပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

Approach

NRM သည် မိမိတို့၏ အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲပုံ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော အပြောင်းအလဲများအပေါ် အလေးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်နည်းတွင် ကဏ္ဍသုံးရပ်ပါဝင်ပါသည်။
ပေါင်းစည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကဏ္ဍအသီးသီးတွင် သီးခြားဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရပ်တန့်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြားဝင်ကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့် တိုက်တွန်းစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများတွင် လူ့အခွင့်အရေးများကို ထည့်သွင်းပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့် ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံမှ ပိုမို ခြုံငုံသုံးသပ်မှုရှိသော အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဤသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းလမ်းများမှာ ပူးတွဲစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများ၊ အကြောင်းအရာနှင့် ဒေသအခြေပြု အစီအစဉ်များ၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပါဝင်နိုင်သော အစီအစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။
ပြောင်းလဲခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျပ်အတည်းများ ဖြစ်ရသည့် ဇာစ်မြစ်များကို ဦးတည်ရှာဖွေကာ ဖယ်ကြဉ်ချန်လှပ်ထားတတ်သော အာဏာသက်ရောက်မှုများကို ဆန့်ကျင်၍ လူတိုင်းပိုမိုအကျုံးဝင်လာစေရေးနှင့် ပိုမိုသာတူညီမျှမှုရှိရေးတို့ကို မြှင့်တင်ပြီး ပိုမိုသစ်လွင်၍ ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အကူအညီပေးစွမ်းနိုင်ရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပါဝင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အလေးပေးသော မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲများ၊ ဒေသနှင့် ဆီလျော်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ပံ့ပိုးပေးမှုများ ပါဝင်ပါသည်။
တာဝန်ခံခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း မပြုရသေးသော ချဉ်းကပ်နည်းအတွက် ကနဦးစမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် အစီအစဉ်တကျဖြစ်၍ အမှီအခိုကင်းသော ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ၊ မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ခံယူရေး နည်းလမ်းများနှင့် သင်ယူလေ့လာရေး အုပ်စုများအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်သူများ (ရပ်ရွာလူထုများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များအပါအဝင်) အပေါ် ဆက်လက်တာဝန်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Working Systemically

NRM ၏ အစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများသည် ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံ စနစ်တကျပြောင်းလဲမှု ရှစ်ခုကို အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်သော၊ မျှတသော အသက်မွေးအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ချဲ့ထွင်ပေးခြင်း
ပိုမို၍ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုရှိသော၊ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ရေနှင့်ပါတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး၊ အာဟာရ၊ လူမှုအကာအကွယ်ပေးရေး၊ ဘဏ္ဏာရေးဆိုင်ရာ လူတိုင်းအကျုံးဝင်လာစေရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစသည်)
အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အသံနှင့် လွှမ်းမိုးမှု မြင့်တက်လာခြင်း
ပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ထားသော လူမှုသဟဇာတဖြစ်ခြင်း
ကျား/မရေးရာ စံနှုန်းနှင့် အလေ့အကျင့်များ ပြောင်းလဲခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်အား အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်
နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေသူများ၊ ဒုက္ခသည်များ ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းနည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
အသွင်ပြောင်းလဲစေသော၊ အထောက်အထားအခြေပြု မူဝါဒနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှု

THE CAR FACILITY​

The NRM’s work is grounded in rigorous research and rights-focused research, and contextual monitoring carried out by its in-house Conflict Analysis and Research Facility. The CAR Facility is instrumental in carrying out the joint assessments and scoping reports that underpin the NRM’s programming and managing the NRM’s Response Perspective Platform – a discussion series aimed at providing more in-depth examinations of critical issues in the national and international response.

Structure and Governance

NRM တွင် အပို်ငးလေးပိုင်းရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ကော်မတီသည် NRM ၏ လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်း၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးခြင်းတို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်သည်။ ၎င်းတွင် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ကြသည်။

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာနသည် ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ NRM၊ ၎င်း၏ စီမံကိန်းများနှင့် အစီအစဉ်များအား ထိရောက်စွာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဌာနကို UNOPS က စီမံခန့်ခွဲသည်။

ပဋိပက္ခ ဆန်းစစ်လေ့လာချက်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်း (CAR Facility) သည် NRM ၏ စီမံကိန်းကို ထောက်ခံပေးသည့် အကြောင်းအရာအလိုက် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ပူးတွဲစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် သုတေသနဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ပြင်ပမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက ဦးဆောင်သည်။

Implementing Partnersဒေသတွင်း၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ NGO များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ UN အေဂျင်စီများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် NRM စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။

Our Donors

Funded by
European Union
က စီမံခန့်ခွဲသည်။